خاك

همه از خاكيم

به خاك مي آييم

با خاك بازي مي كنيم

روي خاك خانه مي سازيم

با خاك بزرگ مي شويم

با خاك زندگي مي كنيم

به خاك انس مي گيريم

در خاك نفس مي كشيم

به خاطر خاك مي ميريم

و سرانجام اين زندگي خاكي

بازگشت به خاك است

نسترن زاهديان

برچسب: , , , , , ,

نظر خود را ثبت کنيد