معبد دل

روزگاري فراخواهد رسيد كه يقين ها آزادانه به كردار درآيند

ستمگران از ستم بازمانند

كلمات اندوهبار جهان مصداق نيابند

به انتظار دنيايي باشيد كه زنان و مردان و كودكانش تجسم زجر نباشند و پوشاك درد و غم و اضطراب و بي پناهي وصبوري و خاموشي بر تن نداشته باشند و آزادگانش چون كرم ابريشم درون پيله خود نپوسنذ.

چنين دنيايي فراخواهد رسيد

سفر كن بار ديگر،مجهز و با ايمان بار ديگر رو به راه

كه غرض در راه بودن است و نه رسيدن

پس اي مسافر راه بيفت و به جرگه اهل آزادي و آزادگي بپيوند

هيچ معبدي به پاي دل آدميزاده نمي رسد

دل را هم جز با عشق و محبت نمي توان اسير كرد

و اولين قدم براي دستيابي به عشق،آزاد كردن دل از غمهاست

برچسب: , , , , , , , , , , , , , , ,

نظر خود را ثبت کنيد