بایگانی: ‘از دیگران’

در قلمرو سکوت 10

یکشنبه, 7 جولای, 2019

ﺑﮫ ﺳﮑﻮت ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪﯾﻢ ﺗﺎ در ﺧﻠﻮت ﺑﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ، ﺑﺎ او ﺳﺨﻦ ﺑﮕﻮﺋﯿﻢ ، ﺑﮫ او ﮔﻮش ﻓﺮا دھﯿﻢ ، ﺑﮫ
ﮐﻠﻤﺎت او در دﻟﮭﺎﻣﺎن ﺑﯿﻨﺪﯾﺸﯿﻢ .ﺑﮫ ﺧﻠﻮت ﺧﻮد ﺑﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪﯾﻢ ﺗﺎ از ﻧﻮ ﺗﻮﻟﺪ ﯾﺎﺑﯿﻢ و دﮔﺮﮔﻮﻧﮫ
ﺷﻮﯾﻢ.
ﺳﮑﻮت ﺑﯿﻨﺶ ﻧﻮﯾﻨﯽ از زﻧﺪﮔﯽ ﺑﮫ ﻣﺎ ﻣﯽ دھﺪ .در اﯾﻦ ﺑﯿﻨﺶ وﺟﻮد ﻣﺎ ﺳﺮﺷﺎر از ﻟﻄﻒ او ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ ،
ﺑﺎرﻗﮫ ای ﮐﮫ اﻣﮑﺎن ﻣﯽ دھﺪ ﺗﻤﺎم ﮐﺎرھﺎ را ﺑﺎ ﻟﺬت ﺑﮫ ﭘﯿﺶ ﺑﺒﺮﯾﻢ.
ﻣﺎدر ﺗﺮزا –آﻏﺎز ﺑﺎ ﺳﮑﻮت

تکه های ناب123

چهار شنبه, 3 جولای, 2019

به شخصیت خود بیشتر از آبرویتان اهمیت دهید.
زیرا شخصیت شما،جوهر وجود شماست،
اما آبرویتان،تصورات دیگران نسبت به شماست.

تصویر نوشته 123

سه شنبه, 2 جولای, 2019

در قلمرو سکوت 9

یکشنبه, 30 ژوئن, 2019

اﯾﻦ ﻧﯿﺰ ﺑﺪان ﮐﮫ ﺧﺪاوﻧﺪدر ﺗﮏ ﺗﮏ ﻣﺮدم ﺣﻀﻮر دارد
ﻋﺸﻖ ﺣﻘﯿﻘﯽ اﺻﻄﻼﺣﯽ ﻣﺘﻀﺎد اﺳﺖ ﭼﻮن ﻋﺸﻖ ﭼﯿﺰی ﺟﺰ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺧﺎﻟﺺ
ﺗﺮﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﻋﺸﻖ اﺳﺖ.
ﺑﺪون ﻋﺸﻖ ﺣﺘﯽ ﺣﻘﯿﻘﺖ را ﻧﻤﯽ ﺗﻮان دﯾﺪ.
ﺣﻘﯿﻘﺖ و ﻋﺸﻖ دو ﺷﮑﻞ و دو ﻧﺎم از اﺷﮑﺎل و اﺳﺎﻣﯽ ﺧﺪاوﻧﺪ ھﺴﺘﻨﺪ.

تکه های ناب 122

چهار شنبه, 26 ژوئن, 2019

جامعه گوسفندی لایق حکومت گرگان است.
جان وودن

تصویر نوشته 122

سه شنبه, 25 ژوئن, 2019

از ابوسعید ابوالخیر

دوشنبه, 24 ژوئن, 2019

از شبنم عشق خاک آدم گل شد
صد فتنه و شور در جهان حاصل شد
سر نشتر عشق بر رگ روح زدند
یک قطره از آن چکید و نامش دل شد

در قلمرو سکوت 8

یکشنبه, 23 ژوئن, 2019

ﺑﮫ ﮔﻔﺘﮫ ی ﻣﮭﺎﺗﻤﺎ ﮔﺎﻧﺪی ، ﮐﺎر ھﻤﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ .اﮔﺮ ﺗﻮ اﺑﺰاری از اﺑﺰار ﺧﺪاوﻧﺪی ، ﭘﺲ ﻣﻘﺼﻮد
از ﺗﻮ اﻧﺠﺎم دادن ﮐﺎر اوﺳﺖ .ﺧﺪﻣﺖ ﺑﮫ او در ذات ﺗﻮﺳﺖ ، درﺳﺖ ھﻤﺎن ﮔﻮﻧﮫ ﮐﮫ ﮐﺎر ﻗﻠﻢ ﻧﻮﺷﺘﻦ
اﺳﺖ .اﯾﻦ وﻇﯿﻔﮫ ﺗﻮﺳﺖ.
ﺧﻮد را ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺧﻮاﺳﺖ او ﮐﻦ ، ﺑﮫ ھﻤﺎن ﮔﻮﻧﮫ ﮐﮫ ﻻزم اﺳﺖ وﺑﺒﯿﻦ ﮐﮫ دﻧﯿﺎ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺗﻮ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ.
اﮔﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ واﻻﺗﺮﯾﻦ اوﻟﻮﯾﺖ ﺗﻮ ﺑﺎﺷﺪ ،
آﯾﺎ ﺗﻮ ﻧﯿﺰ واﻻﺗﺮﯾﻦ اوﻟﻮﯾﺖ او ﻧﺨﻮاھﯽ ﺑﻮد ؟