بایگانی: ‘از دیگران’

تکه های ناب 118

چهار شنبه, 22 می, 2019

چارلز داروین:

اعتماد به نفس جهل و نادانی اغلب اوقات بیشتر از علم و آگاهی ست.

تصویر نوشته 117

سه شنبه, 21 می, 2019

از سعدی

دوشنبه, 20 می, 2019

ای صوفی سرگردان در بند نکونامی
تا درد نیاشامی،زین درد نیارامی
ملک صمدیت را، چه سود و زیان دارد
گر حافظ قرانی یا عابد اصنامی؟
زهدت به چه کار آید،گر رانده درگاهی؟
کفرت چه زیان دارد،گر نیک سرانجامی؟
بیچاره توفیقند،هم صالح و هم طالح
درمانده تقدیرند،هم عارف و هم عامی
جهدت نکند آزاد،ای صید که در بندی
سودت نکند پرواز،ای مرغ که در دامی
جامی چه بقا دارد،در رهگذر سنگی؟
دور فلک آن سنگست،ای خواجه تو آن جامی
این ملک خلل گیرد،گر خود ملک رومی
وین روز به شام آید،گر پادشه شامی
کام همه دنیارا،بر هیچ منه سعدی
چون با دگری باید،پرداخت به ناکامی
گر عاقل و هشیاری،وز دل خبری داری
تا آدمیت خوانند،ورنه کم از انعامی

در قلمرو سکوت 4

یکشنبه, 19 می, 2019

ذھﻦ آرام ﯾﻌﻨﯽ ﺷﮭﺎﻣﺖ
اﯾﻨﮑﮫ ﺑﺘﻮاﻧﯽ ﺑﯽ ﺗﺮس ﺑﺎ ﺣﻘﯿﻘﺖ
و ﻣﺸﮑﻼت راه روﺑﺮو ﺷﻮی ؛
اﯾﻦ ﺑﮫ ﻣﻌﻨﺎی اﺳﺘﻮاری ﻧﯿﺰ ھﺴﺖ
اﯾﻨﮑﮫ ﺑﺘﻮاﻧﯽ ﮔﺮﻓﺘﺎرﯾﮭﺎﯾﯽ را ﮐﮫ ھﻤﮫ ﺑﺎ آن روﺑﺮوﺋﯿﻢ
ﺑﮫ ھﯿﭻ ﺑﮕﯿﺮی
و ﺣﺬر ﮐﻨﯽ از ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﻣﺪاوﻣﯽ ﮐﮫ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺮدم ﺑﮫ دﻻﯾﻞ ﺑﯽ ارزش
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻋﻤﺮ ﺧﻮد را ﺑﺮای آن ﺗﻠﻒ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.

تکه های ناب 48

چهار شنبه, 15 می, 2019

من آزادی بخش نیستم.
آزادی بخش وجود ندارد،
بلکه این مردم هستند که باید خود را آزاد کنند.

ارنستو چه گوارا

تصویر نوشته 116

سه شنبه, 14 می, 2019

در قلمرو سکوت 3

یکشنبه, 12 می, 2019

وﻗﺘﯽ ﮐﮫ زﺑﺎن و ذھﻦ ﺑﮫ ﻃﻮر ﻣﻨﻈﻢ در ﺳﮑﻮت و آراﻣﺶ ﺑﺎﺷﻨﺪ ، آﮔﺎھﯽ ﺧﻮد را ﺑﮫ ﺳﻄﺤﯽ ارﺗﻘﺎء
ﺧﻮاھﺪ داد ﮐﮫ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﭘﯿﺮاﻣﻮن و ﺣﻘﯿﻘﺖ درون ھﺮ دو را ﺟﺬب ﮐﻨﺪ .ﮔﺎم ﺑﮫ ﮔﺎم ، ﺑﮫ واﻻﺗﺮﯾﻦ ﺣﻮزه
“ﻗﻠﻤﺮو ﺳﮑﻮت “ﻋﺮوج ﺧﻮاھﯽ ﮐﺮد ، ﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ زﻧﺪﮔﯽ را در ﺑﻄﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ آﻏﺎز ﻣﯽ ﮐﻨﯽ .اﯾﻦ ﺑﮫ
ﻃﻮر ﻃﺒﯿﻌﯽ ﭘﯿﺶ ﻣﯽ آﯾﺪ و ھﺮﮔﺰ ﺑﺎ ﻓﺸﺎر و اﺟﺒﺎر دﺳﺖ ﻧﻤﯽ دھﺪ .ﭘﻠﮫ ﭘﻠﮫ ﭘﯿﺶ ﻣﯽ آﯾﺪ ، در ﻣﻮاردی
ﺗﺸﺪﯾﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﮫ ﻣﺮﺣﻠﮫ ای از ذھﻦ ﻣﯽ ﺑﺎﻟﺪ ﮐﮫ در ﻧﮭﺎﯾﺖ ﺧﻮد را در ﺻﻠﺢ و آراﻣﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﯽ.

ﺑﻮدن در واﻻﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﮫ “ﻗﻠﻤﺮو ﺳﮑﻮت “ھﻤﺎن ﺑﻮدن در ھﻤﺴﺎزی ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﺟﮭﺎن اﺳﺖ .وﻗﺘﯽ ﮐﮫ
اﯾﻦ ﻗﻠﮫ را ﻓﺘﺢ ﻣﯽ ﮐﻨﯽ ، ﺑﺎ آن ھﻤﮕﺎم ﻣﯽ ﺷﻮی ، ﺑﺎ آن زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﯽ ، ﺑﺎ او ﺣﺮف ﻣﯽ زﻧﯽ و آن را
ﺗﻨﻔﺲ ﻣﯽ ﮐﻨﯽ.

در ﺳﮑﻮت ﻣﺤﺾ درون روح ﯾﺎ ذھﻦ ، ﺑﮫ ﻗﻠﻤﺮو ھﻤﺴﺎزی ﺑﺎ رﯾﺘﻢ ﺟﮭﺎن ﭘﺎ ﻣﯽ ﻧﮭﯽ ، و در آن ﻟﺤﻈﮫ
در ذات ﺗﻮ ، ﺧﻠﻘﺖ ﻣﺘﻮﻟﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد و در آن ﻓﻀﺎ ﮐﺴﯽ را ﻣﯽ ﯾﺎﺑﯽ ﮐﮫ “اوﺳﺖ”.

تکه های ناب 47

چهار شنبه, 8 می, 2019

از موریس مترلینگ پرسیدند: دوست بهتر است یا برادر؟
پاسخ داد : ما که در انتخاب برادر نقشی نداشته ایم اما دوست برادری است که خود انتخاب می کنی.