بایگانی: ‘از دیگران’

همراه عارفان 1

چهار شنبه, 17 جولای, 2019

از کتاب”فاجعه جهل مقدس” تالیف دکترسید مصطفی محقق داماد:
به نظر من مهمترین،یا حداقل یکی از بزرگترین آفت های اجتماعی،نه تنها در منطقه اسلامی،بلکه شاید بتوان گفت در سراسر جهان،که جوامع دینی از آن رنج می برند،جهل مقدس است.
جهل مقدس،جهلی است که بعدی قدسی دارد. در چنین جهلی،شخص جاهل در جهل می سوزد،ولی برای خدا می سوزد. گرسنگی،فقر،بیماری،جنگ و دشمنی،جنایت ،آدم کشی،ایذا و آزار به همنوع ،همه را به قصد قربت تحمل می کند. جالب این است که از هرگونه روشنگری هم می هراسد، آن هم برای خدا. جهل هایی که قران با آن مقابله می کند،همین جهل مقدس است.
در جهل قدسی،شخص جاهل با نهادی به نام “اعتقاد” همراه می شود.یعنی برای چنین انسانی،اعتقاد به جای تفکر می نشیند. اعتقاد از ریشه عقد،یعنی بستن است. شخصی که به امری معتقد می شود فکرش را گره کرده و معتقداتش را خط قرمز خویش می داند.
به تعبیر قران مجید،کسانی که به جهل مقدس گرفتار می شوند،جاهلانه برای خویشتن خدا می سازند،خدایی که ناخودآگاه مجموعه ای از خواسته های خود آنهاست. قران مجید میفرماید که اینها هرگز مشمول هدایت الهی نمی شوند و قابل هدایت نیستند.
جهل مقدس همراه با اعتقادات دینی است،ولی دینی که انسان نه بر اساس تعقل بلکه بر اساس هواهای نفسانی،فرا می گیرد و به آن معتقد می شود. بر اساس این ممکن است بالاترین جنایت را مرتکب شود ،در حالی که فکر می کند برای خداست و متقرب الهی می گردد.
اوضاع اسفباری که کشورهای اسلامی به آنها مبتلا هستند،و از آن رنج می برند معلول همین جهل است. جهل قدسی در چهره های مختلفی خودنمایی می کند که در طول تاریخ فاجعه آفریده است.

تصویر نوشته 125

سه شنبه, 16 جولای, 2019

از سهراب سپهری

دوشنبه, 15 جولای, 2019

هر کجا هستم،باشم
آسمان مال من است
پنجره،فکر،هوا،عشق،زمین مال من است
چه اهمیت دارد؟
گاه اگر می رویند
قارچ های غربت؟
من نمی دانم
که چرامیگویند:اسب حیوان نجیبی است،کبوترزیباست؟
وچرادرقفس هیچ کسی کرکس نیست؟
گل شبدرچه کم ازلاله ی قرمزدارد؟
چشمهارابایدشست،جوردیگربایددید
واژه ها رابایدشست
واژه بایدخودباد،واژه بایدخودباران باشد
چترهارابایدبست،
زیرباران بایدرفت

تکه های ناب 124

چهار شنبه, 10 جولای, 2019

حتي در كوچه بن بست هم راه آسمان باز است. فقط بايد پرواز را آموخت.

تصویر نوشته 124

سه شنبه, 9 جولای, 2019

از صائب تبریزی

دوشنبه, 8 جولای, 2019

ما دستخوش سبحه و زنار نگشتيم
در حلقه ى تقليد گرفتار نگشتيم
خود را به سراپرده ى خورشيد رسانديم
چون شبنم گل، بار به گلزار نگشتيم
در دامن خود پاى فشرديم چو مركز
گرد سر هر نقطه چو پرگار نگشتيم
چون خشت نهاديم به پاى خم مى سر
بر دوش كسى همچو سبو بار نگشتيم
ما را به زر قلب خريدند ز اخوان
بر قافله از قيمت كم، بار نگشتيم
چون يوسف تهمت زده، از پاكى دامن
در چشم عزيزان جهان، خوار نگشتيم
صد شكر كه با صد دهن شكوه درين بزم
شرمنده ى بيتابى اظهار نگشتيم
افسوس كه چون نخل خزان ديده درين باغ
دستى نفشانديم و سبكبار نگشتيم
فرياد كه سوهان سبكدست حوادث
شد ساده ز دندانه و هموار نگشتيم
صائب مدد خلق نموديم به همت
درظاهر اگر مالك دينار نگشتيم

در قلمرو سکوت 10

یکشنبه, 7 جولای, 2019

ﺑﮫ ﺳﮑﻮت ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪﯾﻢ ﺗﺎ در ﺧﻠﻮت ﺑﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ، ﺑﺎ او ﺳﺨﻦ ﺑﮕﻮﺋﯿﻢ ، ﺑﮫ او ﮔﻮش ﻓﺮا دھﯿﻢ ، ﺑﮫ
ﮐﻠﻤﺎت او در دﻟﮭﺎﻣﺎن ﺑﯿﻨﺪﯾﺸﯿﻢ .ﺑﮫ ﺧﻠﻮت ﺧﻮد ﺑﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪﯾﻢ ﺗﺎ از ﻧﻮ ﺗﻮﻟﺪ ﯾﺎﺑﯿﻢ و دﮔﺮﮔﻮﻧﮫ
ﺷﻮﯾﻢ.
ﺳﮑﻮت ﺑﯿﻨﺶ ﻧﻮﯾﻨﯽ از زﻧﺪﮔﯽ ﺑﮫ ﻣﺎ ﻣﯽ دھﺪ .در اﯾﻦ ﺑﯿﻨﺶ وﺟﻮد ﻣﺎ ﺳﺮﺷﺎر از ﻟﻄﻒ او ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ ،
ﺑﺎرﻗﮫ ای ﮐﮫ اﻣﮑﺎن ﻣﯽ دھﺪ ﺗﻤﺎم ﮐﺎرھﺎ را ﺑﺎ ﻟﺬت ﺑﮫ ﭘﯿﺶ ﺑﺒﺮﯾﻢ.
ﻣﺎدر ﺗﺮزا –آﻏﺎز ﺑﺎ ﺳﮑﻮت

تکه های ناب123

چهار شنبه, 3 جولای, 2019

به شخصیت خود بیشتر از آبرویتان اهمیت دهید.
زیرا شخصیت شما،جوهر وجود شماست،
اما آبرویتان،تصورات دیگران نسبت به شماست.